Referat Ekstraordinær generalforsamling om nedlæggelse af pyramiden.

Ejerlauget

Ejerlauget

Fredensgade/Hollændervej

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling
torsdag den 26. juni 2008

EDC-mæglernes mødelokale 7-9

 

 

 1. Valg af dirigent

Advokat Charlotte Szocska blev foreslået og valgt som dirigent. Charlotte Szocska konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling er lovligt indkaldt og ingen af de fremmødte havde indvendinger.

 1. Debat og fornyet afgørende afstemning om det fremsatte forslag på generalforsamlingen: At Ejerlaugets bestyrelse snarest muligt i 2008 tager kontakt til den offentlige forsyning for at få Ejerlaugets husstande tilsluttet den offentlige kloak- og vandforsyning.

Formanden fremlagde resultatet af de samtaler, som bestyrelsen har haft med Kolding Kommune om muligheden for at blive tilsluttet den offentlige forsyning.
På grund af den meget korte tidsinterval mellem generalforsamlingen den 27. maj 2008 og den ekstraordinære generalforsamling har det ikke været muligt at få fuldstændige oplysninger om pris og konsekvenser ved en evt. nedlæggelse af bioanlægget.

 

 

Vi ved

Vi ved ikke

1

Ændring i driften skal efter ansøgning godkendes af Teknisk Forvaltning og Velfærdsministeriet.

Hvilke krav der er til en sådan ansøgning.

Regner med at den skal udfærdiges af et rådgivende ingeniørfirma.

Pris 15.-20.000 kr.

 

2

Vi er fritaget for det almindelige tilslutningsbidrag til kommunen.

 

 

3

Ændringer i afløbssystemet skal et rådgivende ingeniørfirma vurdere og indhente tilbud på.

Omfanget af ændringerne. Hvis vi kan bibeholde rørføringen fra husene til en fælles tank, og derfra ud til det offentlige er det ikke så omfattende. Hvis ikke er det et omfattende projekt.

Prisen på det arbejde håndværkerne der skal udføres f. eks:

·         Tømme, rense og fylde tanke, teknikrum og fylde med f.eks. sand.

·         Tømme, rense karrene i pyramiden og ændre den til andet brug.

·         Rørskoven renses og fjernes.

·         Nedsivningsanlægget proppes af.

4

Det er muligt at bibeholde regnvand til brug i toiletterne uafhængigt af om, vi nedlægger egen spildevandsrensning.

 

Ved ikke hvad driften vil koste for kun spildevand.

5

Hvis regnvandet ikke skal bruges i toiletterne:

1.      Skal flowmåler fjernes og

2.      Der skal vurderes om der skal etableres ekstra stikledning til afledning til det offentlige.

3.      Rørføringen ændres i hvert hus til at bruge alm. vand til toiletter.

 

 

 

1.      Kender ikke prisen på at fjerne flowmåleren.

2.      Ved ikke om der skal anlægges 1 eller 2 stikledninger, eller nuværende kan benyttes.
Pris for en stikledning 35.000 – 50.000 kr.

3.      Kender ikke pris for ændring af rørføring i hvert hus.
VVS mand har set to huse: 1.500 -2.000 kr. pr hus.

6

Vandrensningen er i orden. Kontrolleres af Kolding Kommune.

Vedligeholdelsen af bioanlægget er i orden.

Nedsivningsanlægget kan mindst holde 20 år.

 

Ved ikke om der kommer store vedligeholdelsesudgifter.

7

Vi har kontrakt på driften af bioanlægget indtil 1. januar 2011 med Anlægsgartner Kjeld Larsen og Søn.

Vi kender dermed prisen på driften for de næste 2 år.

 

Vi ved ikke, hvor meget det vil regne hvert år, og dermed kender vi ikke m3-prisen før året er omme.

8

Vi ejer bygningen pyramiden og biosystemet, og det er ejerlaugets ansvar at vedligeholde det i ordentlig stand.

 

 

9

Vi må ikke rive pyramiden ned.
Hvis pyramiden ikke bruges til vandrensning kan Ejerlauget bestemme brugen.

 

Ved ikke om der er andre juridiske bindinger i anlægget

10

Regnskaberne viser prisen for vandrensning for alle årene.

Vi ved ikke præcist, hvor meget den enkelte forbruger af regnvand, fordeles efter forbrug af drikkevand pr. lejlighed.

 

11

Der er økonomiske interesser fra Kolding Kommune, byfornyelse, Staten i anlægget

Vi ved, at kommunen gerne vil have at vi beholder så meget som muligt af regnvandsanvendelsen, sø, vandløb, tank for at mindske mængde til den offentlige afledning.

 

Ved ikke hvor stor vægt kommunen lægger på projektet, eller staten.

Ved ikke om kommunen prioriterer at holde spildevandsafledningen til det offentlige så lav som muligt.

12

Vi ved, at prisen til kommunen på vandafledning vil stige.

Nyt EU-direktiv betyder store investering for at opfylde kravene.

 

Vi ved, at der ikke er nye krav til nedsivningsanlæg og renseanlæg som vores. Vi kan holde samme prisniveau.

Ved ikke, hvor meget den kommunale afgift vil stige.

 

 

 

Ved ikke om, der kommer store vedligeholdelsesudgifter.

 

Regnskabet for anlæggets drift blev omdelt.

 

Argumenter for og i mod nedlæggelsen af bioanlægget, som kom frem under drøftelsen:

 

 • Baggrunden for forslaget er en formodning om at man i Ejerlauget betaler mere for vandet end, hvis vi var på kommunens forsyning. Desuden kan vi se frem til store udgifter, når pumperne skal udskiftes. Sidste men ikke mindst så er regnskabet ikke til at gennemskue.
   
 • Det er udgifter til pumper m.v., men vi ved med sikkerhed, at der vil være store omkostninger ved at nedlægge bioanlægget. De omkostninger vil blive pålagt de enkelte ejendomme.
   
 • Det er enighed om, at det grønne område fortsat skal vedligeholdes.
   
 • Det lugter rigtig meget i området - som en gylletank.
   
 • Hvorfor er det Ejerlauget, som står med hele problemet. Vi har ikke indsigt nok til at kunne drive et sådan anlæg. Desuden er der for mange ubesvarede spørgsmål, netop fordi at det er et forsøg, som man ikke har, kunne forudsige udviklingen af.
   
 • Kommunen lovede fra begyndelsen, at vi kunne overgå til den offentlige forsyning, hvis der nu er omkostninger ved det, så løber kommunen fra sit ord.
   
 • I og med at vi ikke ved mere om konsekvenserne ved at nedlægge anlægget er det for langt ude at stemme om noget, som vi ikke ved hvad koster.
   
 • Når pyramiden er et forsøg, hvorfor er der så aldrig blevet evalueret på det?
   
 • Det er et forsøg, og det er lykkedes i og med, at det vand som bliver ledt væk er rent, som var forudsætningen for forsøget.
   
 • Der er sparet 14.175 liter vand.
   
 • Per Larsen har for år tilbage givet tilbud på nye pumper. Da var prisen 36.000 kr.
   
 • Forslag om at aflede spillevand, men stadig opsamle regnvand. Det vil være for dyrt, da der skal 24 timers tilkaldevagt på - og man vil stadig have pumperne.
   
 • Opfordring til at der indsamles tilbud på driften for at undersøge om, det kan gøres billigere. (Der skal først indgås ny kontrakt om 2 år).

 

Afstemningen blev sendt til afstemning og blev ikke vedtaget.

681 (andele) stemte imod og 240 (andele) stemte for.