Bilag 2

Ejerlauget Fredensgade/Hollændervej
Ekstraordinær generalforsamling 26. juni 2008

Bestyrelsens tiltag og præciseringer

Bestyrelsen har taget kontakt til Kolding Kommune med henblik på at fremskaffe oplysninger om myndighedskrav i forbindelse med nedlæggelsen af renseanlægget (bioværket), og vil forsøge at fremskaffe oplysninger om de økonomiske konsekvenser. Alle oplysninger som bestyrelsen indhenter vil blive fremlagt på den ekstraordinære generalforsamling. Her kan synspunkter for og imod forslaget også fremlægges af Ejerlaugets medlemmer.

Bestyrelsen finder det vigtigt at præcisere følgende fra Ejerlaugets vedtægter

Kap 2.4: En andelsboligforening samt ejendomme opdelt i ejerlejligheder betragtes i henhold til nærværende vedtægt som én ejendom, der i alle forhold repræsenteres af ejerforeningen ved dennes bestyrelse.

Dvs. at møder man som repræsentant for en andels- eller ejerforening er det et krav, at man medbringer en skriftlig fuldmagt fra foreningens bestyrelse.

Kap 6.2 stk. 3: Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på anvendelse af fællesarealet, forandring af laugets vedtægter, ordensreglement, bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræver, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er 2/3 af de stemmeberettigede ikke tilstede på generalforsamlingen, men forslaget vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer, afholdes en ny generalforsamling inden 1 måned, og på denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter fordelingstal uden hensyn til, hvor mange der har givet møde.

Kap 6.2 stk. 4: Stemmeafgivelse kan ske ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

Ejerlaugets vedtægter kan i øvrigt findes i sin helhed på hjemmesiden www.koldingpyramiden.dk